คณะผู้แทน ทอท.โดยมีนายปฐม ธรรมธรานนท์ ผอก.ฝรภ.ทสภ.เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจาก ทสภ. ทดม.ทภก. ทหญ.และ ฝกส.เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ Security Screening Process, Airside Operations, Landside Services and Facilities และ Social Responsibility and Sustainability ณ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (NRT) ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 6-7 มิ.ย.61 โดยมี

Mr. Yoichi Sakai, Senior Executive Officer, Head of Security Department ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ฯ เป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง ทอท.กับท่าอากาศยานระหว่างประเทศ ซึ่ง Narita International Airport Corporation (NAA) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

ท่าอากาศยาน(Sister Airport Agreement ) กับ ทอท.เมื่อวันที่ 8 ก.ค.53

 

 

*************************

ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ

สำนักกิจการต่างประเทศ

โทรสาร 0 2132 2245

โทร 0 2132 2292