คณะกรรมการ ACI

คณะกรรมการในองค์กรการบินระหว่างประเทศ

 • Airports Council International (ACI Asia – Pacific)
 • คณะกรรมการบริหาร ACI Asia – Pacific (The ACI Asia-Pacific Regional Board)

น.ส.ศศิศุภา สุคนธทรัพย์      -รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์

Ms.Sasisubha Sukontasap   Senior Executive Vice President (Corporate Strategy)

 

 • คณะกรรมการทางด้านเทคนิค ACI Asia – Pacific 5 คณะ
  • ACI Asia-Pacific Regional Aviation Security Committee

น.ส.สุขศรี  เหลืองอร่าม          – ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัย
กิจการการบิน

MS.Suksri Luangaram  Vice President Aviation Security Standard and Quality Control  Department

 • ACI Asia-Pacific Regional Operational Safety Committee

นายเพทาย  จันทิมา             -รองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน

Mr.Phethai Chanthima    Deputy Vice President Aerodrome Standard and Safety Department                                                                             

 • ACI Asia-Pacific Regional Environment Committee

นายจักรภพ จรัสศรี             -ผู้เชี่ยวชาญ 9

Mr.Jakrapop Charatsri  Specialist 9

 • The ACI Asia-Pacific Regional Economics Committee

นายอาทร  สพันธุ์พงษ์         -รองผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  
Mr.Artorn  Spuntupongse   Deputy Vice President Investor Relations Department

 • The ACI Asia-Pacific Regional Human Resources (HR) Network)

น.ส.ศศิศุภา สุคนธทรัพย์     -รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์

Ms.Sasisubha Sukontasap   Senior Executive Vice President (Corporate Strategy)

 • กลุ่มประสานงาน 1 กลุ่ม (ACI Asia-Pacific Regional Airport Information Technology Liaison Group)

น.ส.เพ็ญจันทร์ รักษ์พลเมือง -ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดการองค์กร ฝ่ายระบบสารสนเทศ

Ms.Penchun Rukspolmoung  – Director of Corporate Management Systems Division,
Information System Department

 • ASEAN International Airports Association Meeting (AAA)
 • ประธานคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานอาเซียน (ASEAN International Airports Association’s Environmental Working Group (AAA-EWG))

นายจักรภพ จรัสศรี          – ผู้เชี่ยวชาญ 9

Mr.Jakrapop Charatsri Specialist 9