นาง ศรัญญา บุณยวัทน์

นาง ศรัญญา บุณยวัทน์

ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ

นางสาว ชนินันท์ อังคสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ

นาย ธเนศ รัตนเนนย์

นาย ธเนศ รัตนเนนย์

ผู้อำนวยการฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ

นาย จิระเดช ธาราศักดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ

นางสาวดุดดาว โกศัลวัฒน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ

นางวิมลลักษณ์ สุขจันทร์

นางวิมลลักษณ์ สุขจันทร์

ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และพิธีการต่างประเทศ

นางจิราพร รัตนธร

นางจิราพร รัตนธร

ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือและประสานงานต่างประเทศ (สคต.)

นางสาว นภา ลิ้มวงศ์ยุติ

ผู้อำนวยการส่วนกลยุทธ์ต่างประเทศ

นาง อภิรดี สุนทรฉาย

ผู้อำนวยการส่วนส่วนกิจการต่างประเทศ

แผงผังสำนักกิจการต่างประเทศ