ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 118 / 2561 วันที่ 14 ธันวาคม 2561
ภาพข่าว: ทอท.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AOT-ACSA Executive Meeting 2018
 นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ให้การต้อนรับ Ms.Bongiwe Mbomvu, Group Executive
for Governance (Acting CEO) พร้อมคณะผู้แทนของบริษัท Airports Company South Africa (ACSA) สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในโอกาสที่ ทอท.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
เพื่อกำหนดทิศทางและวางกรอบการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างกันในการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ การพัฒนาเส้นทางการบิน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในด้านอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานธุรกิจท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
——————————————————–