ในวันนี้ (14 มี.ค.62) นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ.เข้าร่วมการประชุมและบรรยายในหัวข้อ Turning from State Administration to the State Enterprise Model โดยได้รับเชิญจาก Mr.Somboon Daosavanh, General Director of Airports of Laos (AOL) เพื่อให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงาน AOLในโอกาสที่ AOL มีแผนที่จะแปรรูปองค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง หน่วยงานด้านการจัดการการจราจรทางอากาศ ผู้ประกอบการสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น สายการบินลาว สายการบิน Lao Skyway บริษัท Lao-Japan Airport Terminal Service และบริษัท Hung Hueng Logistic รวมทั้งสิ้น 40 คนในการนี้ Mr. Bountaeng Symoon (Deputy Director General, Department of Civil Aviation of Lao PDR)เป็นประธานและกล่าวต้อนรับในการประชุม ทั้งนี้ AOL ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement : SAA) กับ ทอท. เมื่อวันที่ 27 ก.ย.57