นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) และ Mr. Htun Myint Naing ประธานบริษัท Yangon Aerodrome Company Limited (YACL) ซึ่งบริหาร
ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและเป็นบริษัทที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement : SAA) กับ ทอท. ร่วมกันเป็นประธานการประชุม AOT-YACL Executive Meeting 2018 เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการเขตการบิน การพัฒนาเส้นทางการบินและแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมการดำเนินงานธุรกิจท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งกำหนดทิศทางในการดำเนินกิจการร่วมกันต่อไป โดยมี นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) พร้อมคณะผู้บริหาร ทอท.และ Mr. Jose Carlos R.Angeja ตำแหน่ง
Chief Operating Officer  พร้อมคณะผู้บริหาร YACL เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม AOB2 ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561